R-Treetje Hoger – Astrid Tijssen-Brokking – Rijndijk 85, 2394 AD, Hazerswoude Rijndijk

Privacyverklaring R-Treetje Hoger

  /  Privacyverklaring R-Treetje Hoger

Functionaris gegevensbescherming:
R-Treetje Hoger is een eenmanszaak, dus is de eigenaar Astrid Tijssen-Brokking tevens de functionaris gegevensbescherming.
Ik ben me er van bewust dat u als ouder/verzorger/voogd vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om de privacy van uw kind te beschermen.
Astrid Tijssen-Brokking is met R-Treetje Hoger gevestigd aan Rijndijk 85, 2394 AD Hazerswoude-Rijndijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

 

Contactgegevens:
Info@treetjehoger.nl
Rijndijk 85, 2394 AD Hazerswoude Rijndijk
071-5412174

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
Voornaam, achternaam leerling
Adres
Mailadres van ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers Mailadressen van contactpersonen van school telefoonnummer

Deze worden gebruikt voor het opstellen van facturen. Facturen van particuliere klanten worden rechtstreeks verzonden naar het huis- of e-mailadres wat aan Treetje Hoger verstrekt is.
Facturen van leerlingen die door school zijn aangemeld worden naar het administratiekantoor van de betreffende school verzonden. Op deze facturen staan betreffende persoonsgegevens de voor- en achternaam van de leerling vermeldt, in welke groep het kind zit, hoeveel uren er met de leerling gewerkt is en wat voor behandeling er is gegeven.

R-Treetje Hoger verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Daarnaast gebruikt R-Treetje Hoger uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u en/of de school overeengekomen opdracht, bestaande uit educatieve dienstverlening.

R-Treetje Hoger verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Bijzondere persoonsgegevens:

Geboortedatum
Geslacht
Schoolresultaten zoals methodegebonden en onafhankelijke toetsen zoals de Cito-toetsen

 

Doel van het verwerken van de bijzondere persoonsgegevens:
Deze gegevens zijn nodig voor het vaststellen van een beginsituatie, opstellen van de doelstellingen van de behandelingen en het opstellen en evalueren van behandelingen, handelingsplannen en verslagen.

 

Toestemming:

Er worden alleen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn gegevens:

R-Treetje Hoger bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd: voor de bijzondere persoonsgegevens: maximaal 2 jaar tenzij aangegeven wordt dat deze gegevens eerder verwijderd moeten worden. Dit kan door te mailen naar: info@treetjehoger.nl.
Gegevens over betalingen worden minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar bewaard ivm de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens in te zien, op uw verzoek worden ze gecorrigeerd of verwijderd. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door R-Treetje Hoger.

 

Gegevensoverdraagbaarheid:

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij R-Treetje Hoger een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die R-Treetje Hoger bewaart naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@treetjehoger.nl. Er wordt zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek gereageerd.
R-Treetje Hoger wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contract-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons
De bescherming van de gegevens wordt serieus genomen en er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik of ongeoorloofde wijzigingen wilt u dan contact opnemen met info@treetjehoger.nl

R-Treetje Hoger
Astrid Tijssen- Brokking
Rijndijk 85
Kamer van Koophandel 27324938 BTW-nr NL1217.56.750.B.01

Versie 25 mei 2018